Política de privacitat

    1. De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent  informació  del tractament de les seves dades de caràcter personal: LUDOTECA DE JARDI I CARRER, S.L.  CIF: B16649048Domicili: POLÍGONO 15, PARCELA 206 07140 SENCELLES, BALEARES Adreça de correu electrònic: info@ludotecadejardi.com. Telèfon: 678451349. FINALITAT: En LUDOTECA DE JARDI I CARRER, S.L.   tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis de formació contractats, a més de finalitats administratives, comptables, fiscals i l’oferta prospectiva de serveis formatius. No s’elabora cap perfil comercial a partir d’aquesta informació. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació mercantil i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o pagament efectuat per vostè. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual el vostè és part o per a l’aplicació de mesures precontractuals. En qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diverses finalitats específiques de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. A, B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta també d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’informació comercial mitjançant telecomunicacions. L’enviament d’informació comercial està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el servei de formació contractat. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei  sol·licitat. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder enviar-li informació comercial. DESTINATARIS: Se l’informa que les dades del menor d’edat i les seves no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció de LUDOTECA DE JARDI I CARRER, S.L.  Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptades durant la navegació per la pàgina o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol  formulari, així com les derivades d’una possible relació comercial en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referits en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la Web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el propi  formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se en la pàgina web de la nostra empresa li sol·licitem les dades de caràcter personal necessàries per a les finalitats del servei sol·licitat, que no és un altre que és la prestació dels serveis i/o venda de productes oferts en la Web.

1.3. El client/usuari podrà exercitar, respecte de les  dades recaptades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets   reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els  drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que  resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada client a través d’un   formulari d’exercicis de drets que ens  sol·licitarà per correu electrònic a info@ludotecadejardi.com La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: LUDOTECA DE JARDI I CARRER, S.L.  amb domicili en POLÍGONO 15, PARCELA 206 07140 SENCELLES, BALEARES, adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI del client.

1.4. El tractament automatitzat al fet que seran sotmesos totes les dades de caràcter personal recollits a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la  relació contractual amb el propietari d’aquesta pàgina web.

1.5. Vostè autoritza l’enviament  de publicitat dels nostres serveis i  productes. Les seves dades de caràcter personal seran utilitzades per a gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni a través del formulari de contacte de la  pàgina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d’aplicació el que es disposa en els art 22.1 i 22.2 de la llei  34/2002, d’11 de juliol, de serveis  de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.6. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això l’Empresa i/o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat de LUDOTECA DE JARDI I CARRER, S.L.  fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la  pàgina web de l’empresa, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d’autoritats administratives o judicials.

Scroll to Top