Avís Legal

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la   Societat de la Informació i de Comerç  Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’Entitat propietària del lloc web situat en l’adreça d’Internet  WWW. LUDOTECADEJARDI.COM 

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: LUDOTECA DE JARDI I CARRER, S.L. 

CIF: B16649048

Domicili: POLÍGONO 15, PARCELA 206 07140 SENCELLES, BALEARES

Adreça de correu electrònic: info@ludotecadejardi.com

Telèfon: 678451349

Activitat: Formació per a professionals de l’educació, assessorament pedagògic, estudi d’espais i necessitats, mobiliari interior personalitzat, espais exteriors: patis i parcs a mida.

Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per WWW. LUDOTECADEJARDI.COM, s’hauran d’acceptar les següents condicions  de servei:

A) L’usuari i el navegant assumeixen aquestes condicions de servei.

B) Si l’usuari o el navegant no accepten aquestes condicions, no podran usar aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix LUDOTECA DE JARDI I CARRER, S.L.  .

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

a) Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web WWW. LUDOTECADEJARDI.COM   La utilització d’aquesta Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa des de l’accés  i inici de la  navegació per aquesta. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari  accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.

b) A través de la pàgina web, LUDOTECA DE JARDI I CARRER, S.L.  facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.

c) La pàgina  web té caràcter gratuït per als  Usuaris. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei,  amb les disposicions d’aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i  bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

d) Amb caràcter general per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la    pàgina web no s’exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, LUDOTECA DE JARDI I CARRER, S.L.  condiciona la  utilització d’alguns dels Serveis al  previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades  de l’Usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les   Condicions Particulars que, en el seu cas, el regulin.

e) L’usuari s’obliga des de l’acceptació a realitzar un ús de la pàgina web WWW. LUDOTECADEJARDI.COM, els continguts i els seus serveis de conformitat amb la llei, els bons costums i l’ordre públic,  emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual   gaudeix a través de la pàgina web WWW. LUDOTECADEJARDI.COM.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense  previ avís   les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D’igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.   L’entitat  no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç  inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL   

Tots els continguts de la pàgina Web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels  drets d’explotació  de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció,  distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o  industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi  una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina Web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta. 

NOTIFICACIONS

A l’efecte de les presents  Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant el correu electrònic oficina@cooperativaarta.com. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se en la pàgina web WWW. LUDOTECADEJARDI.COM. L’Usuari accepta expressament i per a totes les  comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la  contractació dels serveis en ell oferts, la   utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ  APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als  Jutjats i Tribunals de Palma per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions  contractuals.

Scroll to Top